Розробка програми гуртка

Авторська програма вчителя хімії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторська програма вчителя хімії

Добровольської В.В..

Чорнянської ЗОШ   Ι-ΙΙΙ ступенів,

Каховського р- н, Херсонської обл..

 

 

 

 

 

Розробка програми гуртка

«Біохімія в старшій школі»

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Вступна характеристика:

Інтеграція змісту науково-природничої освіти полягає в поєднанні знань, що здобуваються дітьми у процесі вивчення окремих предметів та у формуванні природничо-наукової картини світу, розумінню фундаментальних закономірностей природи. У старшій школі передбачається профільна диференціація, відповідно до профілю навчання. У диференційованому підході до вивчення курсу хімії і біології передбачається інтеграція змісту природничо-наукової освіти; формуванню та розвитку інтелектуальних і практичних умінь та навичок у експериментальній хімії, здобуття хімічної та біологічної освіти щодо взаємодії людини з природою.

На сучасному етапі формування в учнів системи наукових знань про закономірності живої природи, умінь, які забезпечують використання знань у практичній діяльності і повсякденному житті, забезпечує створення умов для самореалізації особистості старшокласника.

Гурток «Біохімія» в шкільному курсі хімії для учнів старшої школи є містком, що з’єднує курси хімії та біології, розкриває значення різних хіміко-біологічних процесів існування живих організмів. Є основа практичного застосування хімічних знань у повсякденному житті.

За своєю суттю біохімічні знання мають узагальнюючий характер, спираючись на найважливіші теорії та закони хімії, розкривають специфіку цих законів і теорій в біологічних системах.

Біохімія – одна з провідних наук сучасності, яка набула на сьогоднішній день значного розвитку та популярності. Біохімія – це хімія життя, що відкриває широкі можливості регулювання життєвими процесами живих організмів. Усюди, де існує життя, протікають різні хімічні процеси, які проходять в живих організмах і лежать в основі їх життєдіяльності. У ході вивчення курсу ми відповімо на питання: «Що відбувається?», «Як відбувається?», «Чому відбувається?».

Курс розрахований на 17 годин у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах; при вивченні профільних рівнів (природничо-математичний напрям) у класах біолого-хімічного профілю.

 

Освітні завдання гуртка:

-       вивчення основних біохімічних елементів та сполук, їх структура, властивості, функції та значення в природі та житті людини;

-       висвітлення основних біохімічних процесів;

-       опанування хімічними методами дослідження.

 

Мета програми – ознайомлення вихованців гуртка з предметом досліджень біохімії, її історією, сучасним станом та перспективами розвитку, методологією наукових досліджень, розвивати в учнів схильності до самостійної дослідницької діяльності.

 

Програмою передбачено вирішення таких завдань:

-         формування наукової картини живої природи на основі засвоєння учнями системи хіміко-біологічних знань про закономірності перетворень хімічних речовин у живих організмах, фізико-хімічні основи процесів життєдіяльності;

-         ознайомлення учнів з актуальними питаннями та сучасним напрямком розвитку біологічної хімії, знайомство з сучасними методиками біохімічних досліджень;

-         допрофесійна підготовка, що потребує ґрунтовних знань з хімії та біології;

-         розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей дітей;

-         формування презентаційних умінь, комунікативних колективів.

 

Методи занять:

-       аудіальні (бесіди, розповіді, пояснення);

-       візуальні (таблиці, схеми, демонстрування дослідів, робота з    науковою літературою);

-       полімодальні (відеофільми, проведення дослідів, практичних робіт, експериментів, схематичних малюнків).

 

Форми занять: лекції, практичні заняття, дисципліни виступи  з рефератами, при-конференції, захист досліджень, проведення групових, парних та колективних форм роботи.

 

Види діяльності учнів: доповіді, реферати, міні-проекти, презентації, складання кросвордів, дослідні домашні експериментальні роботи.

 

Планові результати відвідування біохімічного гуртка:

-         поглиблення знань з хімії та біології;

-         співпраця в групі;

-         навчитися визначати мету, виділяти об’єкт дослідження, способи реєстрації отриманої інформації та її обробки;

-         спостерігати та вивчати явища та їх властивості;

-         описувати результати спостережень, висувати гіпотези;

-         обговорювати результати експерименту, брати участь у дискусії, здійснювати проектну діяльність, впевнено тримати себе під час виступу.

 

Учні повинні знати: правила безпеки роботи в лабораторії і поводженні з речовинами; правила складання і роботи лабораторних приладів; порядок організації робочого місця.

 

Характеристика структури навчальної програми

 

Програма включає пояснювальну записку, основний зміст, завдання. Навчальний матеріал розподілений на 17 занять, вказано лабораторні та практичні роботи, вказані анотації до лабораторних та практичних робіт, наведений базовий теоретичний матеріал.

 

Зміст навчального матеріалу і вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ 2 год.

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Повторення правил безпеки життєдіяльності у лабораторії та з речовинами. Основні прийоми виконання хімічного експерименту

Учень (учениця):

-     дотримуються правил безпеки при роботі у кабінеті хімії, з хімічними реактивами, посудом під час виконання експериментальних робіт

2

Поняття про біохімію.

Історія розвитку хімічних досліджень живого.

Презентація «Вклад філософів, вчених, лауреатів Нобелівської премії у розвиток біохімії. Результати їх досліджень»

Учень (учениця):

-     характеризує основні етапи розвитку біохімії: дає кожному етапу характеристику;

-     обґрунтовує напрямки біохімічних і молекулярних досліджень.

3

Біомолекулярний склад живого

Органічні речовини в клітині і в навколишньому середовищі.

Брейн-ринг: «Біологічно-важливі елементи»

Учень (учениця):

-     характеризує основні етапи розвитку біогенні елементи та їх значення для організмів;

-     називає основні класи органічних речовин в середовищі існування;

-     обґрунтовує вплив отрутохімікатів на життя та здоров’я людей

4

-

5

Ліпіди. Жири і жироподібні речовини (2 год).

Лабораторний дослід №1

«Розчинність жирів, доведенням їх ненасиченого характеру»

Лабораторний дослід №2

«Аналітичне визначення і дослідження ліпідів у рослинному матеріалі (Реакція Вагнера)»

Учень (учениця):

-     дає визначення жирам і жироподібним речовинам;

-     знає функції жирів в організмі;

-     оцінює роль жирів у наявності клітин;

-     дотримується правил безпеки під час виконання експериментальних робіт

6

Вуглеводи. Різноманіття моносахаридів.

Лабораторний дослід №3 «Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом»

Лабораторний дослід №4

«Визначення альдегідних груп моносахаридів»

Практична робота №1

«Виконання експериментальних завдань»

Учень (учениця):

-     характеризує особливості вуглеводів, їх будову, властивості, функції;

-     дотримується основних правил безпеки під час проведення експерименту.

7

-

8

Складні вуглеводи: оліго- і полі-сахариди (2 год)

Лабораторна робота №5

« Аналітичне визначення і дослідження вуглеводів у рослинному матеріалі»

Лабораторна робота №6

«Реакція сахарози з купрум (ІІ) гідрооксидом»

Лабораторна робота №7

«Відношення крохмалю до води»

Лабораторна робота №8

«Властивості крохмалю». «Визначення крохмалю в продуктах харчування»

Учень (учениця):

-     знає класифікацію вуглеводів, відрізняє їхню будову, характеризує властивості, спостерігає якісні реакції, що характеризують сахарозу, крохмаль;

-     дотримується правил безпеки під час виконання лабораторних дослідів.

 

9

Амінокислоти. Будова. Властивості. Утворення пептидів. (1 год)

Практична робота №2 «Моделювання просторової структури біомолекул»

Учень (учениця):

-     знає, класифікує амінокислоти;

-     характеризує властивості, складає рівняння реакції утворення дипептидів трипептидів

10

-

11

Білок. Будова. Властивості. Білок і рівні його організації (2 год)

Лабораторний дослід №9

«Якісні реакції на білки. Біуретова та Ксантопротеїнові реакції»

Лабораторний дослід №10

«Дія солей важких металів на білки»

Лабораторний дослід №11

«Анатомічне визначення і дослідження білків у рослинному матеріалі», «Бродіння білка»

Учень (учениця):

-     характеризує хімічну будову білків, проводить, спостерігає якісні реакції на білкову молекулу;

-     знає рівні організації білків;

-     дотримується безпечної поведінки при виконанні експериментальних робіт

12

-

13

Ферменти і біологічні каталізатори (2 год)

Лабораторна робота №12

«Роль ферментів у біохімічних реакціях»

Практична робота №3

«Вивчення білкової природи ферментів. Властивості ферментів (вплив температури активаторів, інгібіторів на активність амілази слини»

Учень (учениця):

-     класифікує ферменти;

-     знає будову та властивості;

-     дає характеристику біологічному каталізу;

-     дотримується правил безпечної поведінки при використанні реактивів;

-     спостерігає характерні властивості речовин

14

-

15

Нуклеїнові кислоти і нуклеотиди. Будова утворення полінуклеотидів. Різноманітність нуклеїнових кислот. Типи РНК та будова, функції ДНК (2 год)

Конференція. Виступи учнів. Комп’ютерні презентації .

 

Учень (учениця):

-     надає історичну довідку щодо будови та функції нуклеїнових кислот;

-     називає будову нуклеїнових кислот;

-     обґрунтовує їх значення.

16

Єдність і сталість хімічного складу живих істот (1 год)

Підготовка до дискусії:

«Деякі вчені вважають, що різні форми виникли на Землі незалежно один від одного, а Єдиний план будови доводить не стільки їх спорідненість, скільки те, що вони підкоряються однаковим законам фізики і хімії.»

Спростуйте чи підтвердіть свою думку

Учень (учениця):

-     однаково наводить приклади елементарного складу живих організмів;

-     характеризує суть ідеї єдності матеріального світу в застосуванні до живих організмів

17

Підсумок (1 год)

Конкурс – захист комп’ютерних презентацій, проектів, доповідей, рефератів, проектних робіт.

Тематика проектів, доповідей, рефератів:

 1. Продукти, що містять вуглеводи, білки, жири. Добова потреба у цих речовинах. Раціональне харчування.
 2. Історичні відомості розвитку науки біохімії.
 3. Використання ферментів в медичній практиці
 4. АТФ-акумулятор енергії в клітині.

Учень (учениця):

-     працює з науково-популярною літературою, довідниками, складає повідомлення реферати, виступає з доповідями, використовує Internet ресурс та ІК - технології

 

 

 

Анотації до лабораторних та практичних робіт.

 

Лабораторний дослід №1

Тема:

Мета:

Обладнання та реактиви:

Хід досліду:

 

Лабораторний дослід №2

Тема:

Мета:

Обладнання та реактиви:

Хід досліду:

 

 

 

Лабораторний дослід №9

Тема: Якісні реакції на білки. Біуретова реакція. Ксантопроїнова реакція»

Мета: Провести якісні реакції на білки, що супроводжуються зміною кольору.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, розчин яєчного білка, луг, купрум (ІІ) сульфат, нітратна кислота (20%), спиртівка.

 

Хід досліду:

 1. У пробірку налийте по 1 мл розчинів білка курячого яйця і лугу, а потім – кілька крапель розчину купрум (ІІ) сульфату. Перемішайте вміст пробірки. Що спостерігається?
 2. У пробірку налийте 1 мл розчину білка курячого яйця і добавте 0,5 мл 20%-го розчину нітратної кислоти. Який колір утворився? Нагрійте вміст пробірки. Чи змінюється колір осаду? Після охолодження добавте трохи розчину лугу. Що спостерігаєте?

 

Лабораторний дослід №10

 

Тема: Дія солей важких металів на білки

Мета: Дослідити вплив солей важких металів на білки, ознайомитись з можливостями використання денатурації білків у медичній практиці.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, розчин яєчного білка (��=1%), розчин купрум (ІІ) сульфату (�� = 5%),  розчин плюмбум (ІІ)ацетату (5%).

Хід досліду:

1.  У дві пробірки помістіть по 5 крапель розчину білка. У першу додайте 1 краплю розчину купрум (ІІ) сульфату, у другу – 1 краплю розчину плюмбум (ІІ) ацетату.

2.  Спостерігайте утворення осаду в пробірках, зазначте колір осадів.

3.  Продовжуйте по краплям додавати розчин солей до розчинення осадів.

Оформлення результатів роботи.

Зробіть висновок з роботи і зазначте, яку денатурацію білків (оборотну чи необоротну) викликають солі важких металів.

 

Лабораторний дослід №11

 

Тема: Аналітичне визначення і дослідження білків у рослинному матеріалі.

Мета: сформувати уміння роводити досліди з визначення білків у рослинному матеріалі.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, 10 г горохового борошна (насіння гороху перемеленого до порошко-подібного стану), 50 мл натрій хлориду, натрій гідроксид 2-3 мл, 1-2 мл купрум (ІІ) сульфат, все необхідне для фільтру.

 

Хід досліду:

 1. Змішайте у хімічному стакані 10 г горохового борошна і 50 мл розчину натрій хлориду, отриманий розчин профільтруйте.
 2. До 2-3 мл фільтрату додайте розчин натрій гідроксид об’ємом 2-3 мл, потім – розчин купрум (ІІ) сульфату об’ємом 1-2 мл і спостерігайте, як вміст пробірки набуває фіолетового забарвлення (Біуретова реакція).

 

Лабораторний дослід №5

 

Тема: Аналітичне визначення і дослідження вуглеводів у рослинному матеріалі

Мета: сформувати уміння проводити досліди з визначення у рослинному матеріалі вуглеводів, закріпити уміння пояснювати отримані результати.

Обладнання та реактиви: бульба картоплі, калій йоду, фільтрувальний папір, покривне скло, мікроскоп.

 

Хід досліду:

 1. Розріжте бульбу картоплі, перенесіть рідину (що виступила на зрізі) в краплину води на предметне скло і накрийте покривним скельцем.
 2. Розгляньте у мікроскоп, замалюйте зерна крохмалю.
 3. Нанесіть на предметне скло краплину розчину калій йодиду.
 4. Спостерігайте зміну забарвлення мікропрепарату, замалюйте побачене. Зробіть висновок.

 

 

 

Лабораторний дослід №3

Тема: Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом

Мета: Підтвердити хімічні властивості глюкози за участю альдегідної групи. Продовжити формування умінь у проведені дослідів.

Обладнання та реактиви: 2 мл натрій гідроксиду, розчин купрум (ІІ) сульфату, 2 мл розчину глюкози, штатив з пробірками, спиртівка.

 

Хід досліду:

 1. У пробірку налийте 2-3 мл розчину натрій гідроксиду і добавте 3-4 краплі розчину купрум (ІІ) сульфату. До осаду купрум (ІІ) гідроксиду, що утворився долийте 2-3 мл розчину глюкози. Вміст пробірки перемішайте. Що спостерігаєте? Пробірку з речовинами обережно нагрійте. Спостерігайте появу жовтого осаду і поступову зміну його забарвлення на червоне.
 2. Зробіть висновок щодо наявності в молекулі глюкози відповідних функціональних груп.

 

Лабораторний дослід №4

 

Тема: Визначення альдегідних груп моносахаридів (стр 36)

 

Лабораторний дослід №6

 

Тема: Реакція сахарози з купрум (ІІ) гідроксидом

Мета: Підтвердити наявність гідроксильних груп у молекулах сахарози

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, 1 мл натрій гідроксиду, розчин купрум (ІІ) сульфату, водний розчин цукру, спиртівка.

 

 

Хід досліду:

У пробірку налийте 1 мл розчину натрій гідроксиду і добавте 4-5 крапель розчину купрум (ІІ) сульфату. До утвореного осаду купрум (ІІ) гідроксиду долийте 1-2 мл водного розчину цукру і перемішайте суміш. Що спостерігаєте? Нагрійте добутий розчин до кипіння. Чи утворюється купрум (І) оксид?

Зробіть висновок щодо подібності сахарози до багатоатомних спиртів, а також здатності сполуки виявляти відновні властивості.

 

Лабораторний дослід №7

Тема: Відношення крохмалю до води

Мета: Дослідити фізичні властивості крохмалю

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, крохмаль, вода, спиртівка.

Хід досліду:

 

Насипте у пробірку трохи крохмалю (щоб ледь покрив дно), добавте 4 мл води і перемішайте суміш. Чи розчиняється крохмаль у холодній воді?

Обережно, струшуючи суміш, нагрійте вміст пробірки до кипіння. Спостерігайте утворення колоїдного розчину (крохмальний клейстер).

Помістіть пробірку в склянку з холодною водою для охолодження клейстеру (суміш пробірки використовуйте у наступному досліді).

 

Лабораторний дослід №8

 

Тема: Властивості крохмалю

Мета: Дослідним шляхом підтвердити основні хімічні властивості крохмалю

Обладнання та реактиви: штатив для пробірок, спиртівка, пробіркотримач

Хід досліду:

До приготовленого крохмального клейстеру (розділити на дві частини) додати одну краплю йодної настоянки. Що спостерігаєте? Нагрійте рідину до кипіння. Чи змінюється її забарвлення? Охолодіть пробірку. Якого кольору набуває рідина?

До другої частини розчину крохмалю добавте свіжо осаджений купрум (ІІ) гідроксид. Чи «розчиняється» цей осад у рідині? Нагрійте суміш. Чи окислюється крохмаль сполукою купрум (ІІ) гідроксид?

Запишіть усі спостереження і зробіть висновки.

 

Лабораторний дослід №1

 

Тема: Розчинність жирів, доведення їх ненасиченого характеру

Мета: Встановити відношення жирів до води та інших розчинників, довести їх ненасичений характер.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, вода, 2 мл бензину, 2 мл етанолу, бензолу, тетрахлор метану, кусочок жиру, 2 мл соняшникової олії, 2 мл лляної олії.

Хід досліду:

 1. Розчинність жирів.

В одну пробірку влийте 2 мл бензину, в другу – води, в третю етанолу, в четверту – бензолу, а в п’яту тетрахлоретану. В усі пробірки з речовинами вкиньте по кусочку жиру і збовтайте.

2.  Доведення ненасиченого характеру жирів.

В одну пробірку влийте 2 мл соняшникової олії, в другу лляної, а в третю вмістіть кусочок тваринного жиру. В усі пробірки добавте трохи бромної води (третю пробірку нагрійте до розтоплення жиру).

В якій пробірці бромна вода знебарвлюється найкраще? Про що це свідчить?

 

Лабораторний дослід №2

Тема: Аналітичне визначення і дослідження ліпідів у рослинному матеріалі. Реакція Вагнера.

Мета: сформувати уміння проводити досліди з визначення у рослинному матеріалі наявності ліпідів.

Обладнання та реактиви: 1 мл соняшникової олії, 1 мл натрій карбонату і розчин калій перманганату

 

Хід досліду:

 1. Налийте у пробірку 1 мл соняшникової олії, додайте по 1 мл розчину натрій карбонату і розчин калій перманганату.
 2. Вміст пробірки перемішайте скляною паличкою.
 3. Спостерігайте за явищами в пробірці.

 

Практична робота №2

Тема: Виконання експериментальних завдань

Мета: Здійснити хімічні перетворення за участю оксигеновмісних органічних сполук і довести утворення певних продуктів реакції; розпізнати кілька сполук, виявляючи функціональні групи, скласти план проведення дослідів.

Обладнання та реактиви: штатив для пробірок, спиртівка, розчини сахарози, глюкози, гліцерилу, розчин лугу, солі купрум (ІІ) індикатор

Завдання 1. Здійснити гідроліз сахарози і доведення утворення глюкози.

Завдання 2. Розпізнайте розчини глюкози, гліцерилу, оцтової кислоти.

Продумайте послідовність виконання кожного завдання і складіть план.

Ваші дії, спостереження, висновки, відповідні хімічні рівняння запишіть у таблицю:

 

Послідовність дій

Спостереження

Висновки, рівняння реакцій

Завдання 1..

 

 

 

Практична робота №2

 

Тема: Моделювання просторової структури біомолекул

Мета: Сформувати поняття моделювання, як методу пізнання; розглянути форми подання моделей просторової структури біомолекул, формувати вміння їх моделювати

Обладнання та реактиви: таблиці, схеми, малюнки із зображенням біомолекул.

Теоретичні відомості.

Хімічні формули амінокислот, що входять до складу білків. Незалежними для дорослої здорової людини є 8 амінокислот: валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан, фенілаланін; для дітей незамінними є також аргінін і гістидин.

Хід роботи:

 1. Виберіть із запропонованих у теоретичній частині амінокислот дві, складіть із них дипептид. Назвіть його.
 2. У такий самий спосіб із дипептиду, отриманого в завданні 1, і цистеїну або серину складіть трипептид. Назвіть його.
 3. Користуючись теоретичними відомостями, запишіть молекулу поліпептиду однієї з незамінних амінокислот, за умови, що до складу одного поліпептиду мають входити не менше 5 амінокислотних мономерів.
 4. Запропонуйте схему просторової структури білкової молекули. Визначте хімічні зв’язки, які стабілізують структури білка. Заповніть таблицю.

 

Назва структури білка

Схематичний малюнок

Хімічні зв’язки

 

Висновок:

 

Лабораторний дослід №12

 

Тема: Роль ферментів у біохімічних реакціях

Мета: Здійснити дослідження із визначення ролі ферментів у біологічних реакціях.

Обладнання та реактиви: бульби картоплі, цибулина, шматочок мяса (10 г), розчин гідроген пероксиду (�� = 3%), порцелянова ступка з товкачиком, пробірки, спиртівка, препарувальна голка.

Довідка: фермент каталаза розщеплює гідроген пероксид на воду і кисень, захищає клітини від накопичення гідроген траксиду

Дослідження дії ферменту каталази.

 1. Приготуйте витяжки

-            Розітріть у порцеляновій ступці 5 г соковитих лусок цибулини, додайте 50 мл води і налийте по 5 мл утвореного розчину у пробірки №1 та №2

-            Розітріть у ступці кілька шматочків сирої картоплі, додайте 50 мл води і налийте по 5 мл утвореного розчину в пробірки №3 і №4.

-            Дрібно наріжте шматочок м’яса (10 г), розподіліть його на 2 пробірки і долийте в кожну по 20 мл води (пробірка №5 і №6)

 1. Прокип’ятіть вміст пробірок № 2, №4, №6.
 2. Додайте в кожну пробірку №1, №2, №3, №4, №5, №6 розчин гідроген пероксиду об’ємом 3 мл.
 3. У яких пробірках відбуваються зміни?

Зробіть висновок про наявність у використаному біологічному матеріалі ферменту каталази та зазначте умови її активності. 

 

Практична робота №3

Тема: Вивчення білкової природи ферментів. Властивості ферментів (вплив температури, РН, активаторів та інгібіторів на активність амілази слини)

Мета: Вивчити білкову природу ферментів, їхні основні властивості.

Обладнання та реактиви: пробірки, слина, дистильована вода, водяна баня, 0,5%-й розчин крохмалю, йод, глюкоза, натрій гідроген фосфат, лимона кислота, 1% розчин натрій хлориду, 1% розчин купрум (ІІ) сульфату, 1% спиртовий розчин йоду.

Хід роботи:

Завдання 1: Вплив температури на активність ферменту слини амілази.

 1. Візьміть дві пробірки, налийте по 5 крапель слини та по 20 крапель дистильованої води.
 2. Пробірку №1 нагрійте і кип’ятіть 3-4 хв на водяній бані. Пробірку №2 не кип’ятіть.
 3. В обидві пробірки додайте по 10 крапель 0,5% розчину крохмалю, ретельно перемішайте.
 4. Через 5 хв. уміст кожної пробірки розділіть на 2 частини. До одної частини додайте 2 краплі йоду. До іншої частини 3 краплі реактиву Фелінга. Пробірки нагрійте на водяній бані та кип’ятіть 1 хвилину. Якщо в розчині є глюкоза – з’являється червоне забарвлення (утворюється ).
 5. Оформіть таблицю:

Матеріал для дослідження

Субстрат

Контрольні реакції

Позитивна або негативна

Чим обумовлена реакція

Свіжа слина

 

 

Крохмаль

На крохмаль (із йодом)

На глюкозу

 

 

Кип’ячена слина

Крохмаль

На крохмаль

На глюкозу

 

 

 1. Зробіть висновок на вплив температури на активність ферментів.

 

Завдання 2: Вплив активаторів та інгібіторів  на активність амілази слини.

 1. У три пронумеровані пробірки внесіть по 3 мл розчину слини і додайте у пробірку №1 воду об’ємом 2,5 мл, у пробірку №2 – розчин натрій хлориду об’ємом 2,5 мл, у пробірку №3 – 2,5 мл розчину купрум (ІІ) сульфату.
 2. Вміст пробірок перемішайте, додайте по 5 крапель розчину крохмалю і поставте у термостат або на водяну баню (t° = 38℃). Через 5 хв. додайте в кожну пробірку по кілька крапель розчину йоду. Спостерігайте за зміною забарвлення.
 3. На основі спостереження зробіть висновок, яка речовина є активатором, а яка інгібітором амілази слини. Конкретизуйте умови її ферментативної активності.

 

Лабораторний дослід № 8

 

Тема: Визначення крохмалю у продуктах харчування

Мета: Довести дослідним шляхом, що деякі продукти харчування містять крохмаль

Обладнання і реактиви: продукти харчування, слабкий розчин йоду

Хід досліду:

 1. Слабким розчином йоду подіяти на білий хліб, картоплю, яблуко, пшеничне борошно або інші продукти
 2. Спостерігати появу синього забарвлення
 3. Записати висновок

 

Лабораторний дослід № 11

Тема: Визначення крохмалю у продуктах харчування

Мета: Ознайомитися з реакцією бродіння білка

Обладнання і реактиви: молоко, лимона кислота або оцтова кислота, штатив з пробірками

Хід досліду:

Налити у пробірку свіжого молока і додати 1-2 краплі оцтової або лимонної кислоти. Молоко скисає (відбувається молочно-кисле бродіння), утворюється білий осад. Реакція бродіння використовується у виробництві сметани, сиру, йогуртів

Зробіть висновок щодо практичного використання властивостей білка.

 

Список літератури

 1. 1.     П.П. Попель, Л.С. Крикля. Хімія. Підручник 11 клас. – ВЦ «Академія», 2012 – 352с
 2. 2.     Г.Є. Рудзітіс, Фельдман Ф.Г. Хімія: органічна хімія. Підручник для 10 кл. серед. Школи – К: Освіта, 1992 – 175с.
 3. 3.     М.В. Романова. Основи хімічного аналізу: 10-11 кл. Навч.посібник для учнів спеціал.шк. хім.-біолог та агрохім профілів і шк.. з поглибленим вивч.хімії – Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун» - 1998 – 240с.
 4. 4.     Ластухін Ю.О., Воронов С.А. органічна хімія. – Львів: Центр Європи, 2001
 5. 5.     Овчинніков Ю.А. Биоорганическая химия – М: Просвещеник, 1987
 6. 6.     Дуденко Н.В., Павлоцкая Л.Ф., Кривоносов М.В., Кратенко Р.Н. Биологическая химия. – Харьков: Прапор, 1999
 7. 7.     Юзбашева Г.С., Олійник Т.А. Навчальні програми елективних курсів та факультативів з хімії» Варіативна складова типових навчальних планів 5-11 класи: Навчально-методичний посібник – Херсон. Айлант, 2012 – 124с.

 

 

 

 

 Создан 26 июн 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником